Tin tức Bản tin OMC

Công bố thông tin thay đổi Ban lãnh đạo, nhân sự ...

Công bố thông tin liên quan đến việc thay đổi Ban lãnh đạo, nhân sự, và thay đổi địa điểm trụ sở hoạt động chính của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Phương Đông.

Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường

Kính mời các Quý vị là Cổ Đông Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Phương Đông, tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường do Ban kiểm soát Công ty triệu tập ngày 01/10/2012

Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật

Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật 

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc

Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên

Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2009

Báo cáo tài chính kiểm toán 2009

1 2 3 ... 14 15 16