Tin tức

OMC CBTT Báo cáo tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính bán niên đã kiểm toán 2021

OMC CBTT Báo cáo tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính bán niên đã kiểm toán 2021

OMC BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

OMC BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

OMC TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

OMC TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

OMC THÔNG BÁO TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Thực hiện nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 07/07/2021 của HĐQT, OMC trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

OMC CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 13/2021/NQ-HĐQT

OMC CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 13/2021/NQ-HĐQT
V/v : Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của công ty theo nội dung tại khoản 2 điều 1 nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 04/06/2021 của ĐHCĐ và sửa đổi điều lệ công ty.

BCTC Q2.2021 & Giai trinh bien dong LNST Q2.2021

BCTC Q2.2021 & Giai trinh bien dong LNST Q2.2021

OMC PHÁT HÀNH LẠI BÁO CÁO KIỂM TOÁN TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2020

OMC PHÁT HÀNH LẠI BÁO CÁO KIỂM TOÁN TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2020

OMC ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 1 NĂM 2021

 OMC ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 1 NĂM 2021

1 2 3 ... 14 15 16